ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Рішення виконкому від 10.04.2019

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

від 10   квітня  2019 року

 с. Гусарівка

 

№ 9

 

Про порядок видачі дубліката свідоцтва  про право власності на об’єкти нерухомого майна

 

З метою забезпечення надання фізичним особам можливості відновити правовстановлюючі документи для підтвердження права власності на об’єкти нерухомого майна відмінні від земельної ділянки та створення єдиної та впорядкованої процедури видачі дублікатів свідоцтв про право власності виданих органами місцевого самоврядування керуючись ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та обтяжень»,  виконавчий  комітет  Гусарівської сільської  ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.      Затвердити порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа та виправлення відомостей, внесених до свідоцтв на право власності помилково, згідно з додатком 1.

2.      Розглядати заяви громадян з питань видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, готовити проекти рішень на оформлення та видачу дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих  до 01.01.2013 року.

3.      Затвердити типовий бланк дубліката свідоцтва про право власності, згідно з додатком.

4.      Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті сільської ради, рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                       Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                  рішенням  виконавчого  комітету   

Гусарівської  сільської  ради

                                                                       від 10 квітня 2019  року № 9

ПОРЯДОК

видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна

 

1.    Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблений відповідно до норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.

1.2. Цей Порядок визначає механізм видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, виданого на підставі рішень виконавчого комітету  Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

2. Умови видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна.

2.1. У разі крадіжки, втрати, пошкодження свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Гусарівської сільської  ради, громадяни звертаються до виконавчого комітету з письмовою заявою про видачу дубліката викраденого, загубленого чи пошкодженого свідоцтва.

2.2. Заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна повинна бути підписана всіма співвласниками даного об’єкта. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян представляють відповідно до чинного законодавства України їх законні представники, опікуни та піклувальники. У заяві зазначається конкретна причина необхідності видачі дубліката свідоцтва.

2.3. До заяви фізичних  осіб  додається:

- оголошення з газети про недійсність викраденого, загубленого чи пошкодженого свідоцтва про право власності на об’єкт;

- інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

2.4. Якщо видача дубліката проводиться у зв’язку з пошкодженням оригіналу свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, то в таких випадках до заяви про видачу дубліката свідоцтва про право власності долучається непридатне для користування свідоцтво.

2.5. Дублікат свідоцтва про право власності на житло може бути виданий за письмовою заявою спадкоємців померлого власника (співвласника) об’єкта нерухомого майна, який надсилається нотаріусу. В такому випадку, до письмової заяви додається запит нотаріуса на видачу дублікату. У випадку, якщо оформлення спадщини потребує додаткових рішень судів, а саме, встановлення юридичних фактів (встановлення факту проживання однією сім’єю, встановлення факту проживання на момент відкриття спадщини, встановлення родинних стосунків і т.д.) то дублікат може бути виданий виключно після надання до органу управління рішення суду, яке набуло законної сили.

2.6. У разі, якщо оформляється спадщина на частину об’єкта нерухомого майна, а співвласник іншої частини цього ж об’єкта нерухомого майна відмовляється надати в нотаріальну контору оригінал свідоцтва про право власності для оформлення спадкових документів, виконавчий комітет сільської ради вправі видати дублікат свідоцтва тільки після письмового попередження іншого співвласника про те, що при видачі дубліката оригінал свідоцтва втратить чинність. Заявник має надати підтвердження такого попередження.

2.7. Виконавчий комітет сільської ради вправі видати дублікат свідоцтва про право власності на житло без письмового попередження іншого співвласника об’єкта нерухомого майна за наявності рішення суду про визнання іншого співвласника об’єкта нерухомого майна безвісно відсутнім або померлим.

2.8. Дублікат свідоцтва про право власності повинен містити весь текст виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

2.9. На дублікаті у правому верхньому кутку робиться відмітка з зазначенням слів «Дублікат має силу оригіналу» та дату його видачі.

2.10. Відповідальність за достовірність та повноту наданих відомостей, та інформації несе заявник.

3. Порядок розгляду звернень та видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна

3.1. Заява з наданими документами подається до виконавчого комітету сільської ради.

3.2. На підставі рішення виконавчого комітету про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна готується дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Втрачений оригінал свідоцтва визнається недійсним та анулюється рішенням про видачу дубліката свідоцтва.

3.3. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна за підписом сільського голови та завірений печаткою виконавчого комітету оформляється в двох примірниках, один, з яких видається на руки власнику (уповноваженому співвласнику) при пред’явленні паспорта або доручення, а другий долучається до рішення виконавчого комітету.

3.4. Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно реєструється в журналі видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою виконавчого комітету. Документи, на підставі яких видано дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, підшиваються до матеріалів рішення виконавчого комітету сільської ради.

3.5. Підстави для відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно:

- виявлення в документах недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакета документів;

- інші підстави, які відповідно до вимог чинного законодавства унеможливлюють прийняття рішення про видачу дублікату свідоцтва на право власності.

3.6. У разі відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, питання визнання права власності вирішується в судовому порядку.

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                          Ю.ДОРОШЕНКО                                                 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                  рішенням  виконавчого  комітету  

Гусарівської  сільської  ради

                                                                       від 10.04.2019  року №9

 

          до Порядку видачі дубліката

                                                                             свідоцтва про право власності на

                                                                       нерухоме майно у разі втрати

                                                                                  або зіпсування оригіналу документа

 
   

 

 

Ж У Р Н А Л  

видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно

 

Реєстрацій-

ний номер дубліката свідоцтва

Дата видачі

Тип та адреса нерухомого майна

Рішення виконкому

Найменування (П.І.Б.) власника (співвласників), спадкоємця (спадкоємців) або уповноваженої ним (ними) особи

Розписка в отриманні дубліката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                  рішенням  виконавчого  комітету  

Гусарівської  сільської  ради

                                                                       від 10.04.2019  року №9

 

                                                                                                       Дублікат має силу оригіналу

«___»____________ 2019 р.

                                                                                                 

С В І Д О Ц Т В О  

про   право  власності    на  житловий будинок

(домоволодіння)

 

в селі Гусарівка                                                                              «     »                              р.

                                                                                                       

______________ Гусарівська    сільська   рада ________________

(найменування   органу, що видав свідоцтво)

 

посвідчує, що житловий будинок (домоволодіння) з належними йому будівлями та спорудами, який знаходиться

в с. Гусарівка ________________

по вул. ______________________ № ______, в цілому ___________________________

                (назва вул., пров.)                                      (в цілому або в частині)                   

 

дійсно належить на праві приватної власності гр. ______________________________

________________________________________________________________________

 

Свідоцтво видано на підставі рішення виконкому Балаклійської  районної ради народних депутатів №        від                      р. на заміну ___________________________

__________________________________________________________________________                                                                                           

                                         (зазначається назва документа)

 

 

місце                              Голова _____________

           печатки                         (посада керівника)

                                                 виконкому___________

         печатка                 (органу, що видав

                                                  ________________________                      _О.Н.Більовцев___підпис__

                                                   свідоцтво)                                                    (прізвище, підпис)

 

 

       Дублікат свідоцтва про право власності на: житловий будинок (домоволодіння) виданий на підставі рішення виконавчого комітету Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  № _____ від «__» __________ 20__ року «Про видачу дубліката свідоцтва  про право власності на житловий будинок  за адресою: с.Гусарівка Балаклійського району,  Харківської області на ім’я  гр. _________________________________________________________________________»

на заміну свідоцтва про право власності  на житловий будинок  виданого Гусарівською сільською радою                                                                      року                                                                                                                       

(найменування органу видачі та дата видачі)

 

 

Гусарівський

сільський     голова                                                                            Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

від  10   квітня  2019 року

 с. Гусарівка

 

№ 10

 

Про видачу дубліката свідоцтва  про право власності на житловий будинок  за адресою: вул.   буд. , с. Гусарівка Балаклійського району,  Харківської області на ім’я гр. 

 

              Розглянувши заяву гр. а, мешканця вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області та запит №418/02-14 від 09.04.2019 року Балаклійської державної нотаріальної контори Харківської області, щодо видачі дублікату свідоцтва про право власності на житловий будинок, виданого на ім’я , Гусарівською сільською радою Балаклійського району Харківської області 14 червня 1990 року, за адресою вул. , с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області в зв’язку з відсутністю печатки Гусарівської сільської ради на бланку свідоцтва про право власності, виконавчий комітет Гусарівської  сільської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Видати  дублікат свідоцтва про право власності  на житловий будинок  за адресою: вул.  с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області виданий на  ім’я  його сину гр.  для оформлення спадкових справ.

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  залишаю за собою.

                              

 

Гусарівський

сільський голова                                                                          Ю.ДОРОШЕНКО                                                

 

 

 

                                                                                                  

Дублікат має силу оригіналу.

« 10 » квітня 2019 року

 

С В І Д О Ц Т В О  

про   право  власності    на  житловий будинок

(домоволодіння)

 

в селі Гусарівка                                                                                « 14 »    липня    1990 р.

                                                                                                       

______________ Гусарівська    сільська   рада ________________

(найменування   органу, що видав свідоцтво)

 

посвідчує, що житловий будинок (домоволодіння) з належними йому будівлями та спорудами, який знаходиться

в с. Гусарівка ________________

по вул. ______________________ № ______, в цілому ___________________________

                (назва вул., пров.)                                      (в цілому або в частині)                   

 

дійсно належить на праві приватної власності гр.  - голові колгоспного двору. ____________________________________________________

 

Свідоцтво видано на підставі рішення виконкому Балаклійської  районної ради народних депутатів №608  від  26.12.1988  р. на заміну ___________________________

відповідно до інструкції ЦСУ СССР від 15.07.1985 Ріш. 380 ______________________.

                                         (зазначається назва документа)

 

 

місце                              Голова _____________

           печатки                         (посада керівника)

                                                 виконкому___________

         печатка                 (органу, що видав

                                                  ________________________                      _О.Н.Більовцев___підпис__

                                                   свідоцтво)                                                    (прізвище, підпис)

 

 

       Дублікат свідоцтва про право власності на: житловий будинок (домоволодіння) виданий на підставі рішення виконавчого комітету Гусарівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  №10 від «10» квітня 2019 року «Про видачу дубліката свідоцтва  про право власності на житловий будинок  за адресою: с.Гусарівка Балаклійського району,  Харківської області на ім’я  гр. »

на заміну свідоцтва про право власності  на житловий будинок  виданого Гусарівською сільською радою 14 липня 1990 року                                                                                                                       

(найменування органу видачі та дата видачі)

 

 

Гусарівський

сільський     голова                                                                            Ю.ДОРОШЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО     КОМІТЕТУ

 

                                                                                                                                                   

      від  10   квітня  2019 року

       с. Гусарівка

 

№ 11

     

      Про    забезпечення    пожежної   безпеки  та

навчання населення сільської ради правилам

пожежної  безпеки.

 

 

                  Заслухавши інформацію Дорошенко Юрія Івановича, Гусарівського сільського голови про необхідність проведення роз’яснювальної  роботи серед населення  щодо виконання правил пожежної безпеки у побуті,  керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",    виконавчий комітет Гусарівської сільської ради

 

ВИРІШИВ :

 

1.            Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання  правил пожежної безпеки в побуті.

 

2.            Звернутися до дирекції СТОВ «Гусарівське» з питання пожежного водопостачання - зарезервувати достатній об’єм води (250 кубів) для гасіння пожеж на території сільської ради.

 

3.             Контроль  за виконанням даного рішення покласти на Ю.І.Дорошенко, сільського голову.

 

 

 

 

 

 

Гусарівський

сільський голова                                                                  Ю. ДОРОШЕНКО