ОмскАвтоСклад

Гусарівська сільська рада Балаклійського району

Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ІІ сесії Гусарівської сільської ради 

VІІ скликання від 20.11.2015 р. №7/VІІ

 

 

 

 РЕГЛАМЕНТ

   Гусарівської сільської ради  (зі змінами)

 

РОЗДІЛ І. 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.1.

Нормативне регулювання діяльності ради, депутатів, органів та посадових осіб 

Порядок діяльності Гусарівської сільської ради, її депутатів, посадових осіб і органів визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, іншими Законами та цим Регламентом.

 

                                                               Стаття 1.2.

Порядок прийняття Регламенту, внесення змін та доповнень до нього

Регламент Гусарівської сільської ради затверджується рішенням ради, прийнятим більшістю від загальної кількості обраних депутатів після його обговорення.

У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

У випадках прийняття законодавчих актів, що призвели до виникнення розбіжностей між окремими положеннями Регламенту та чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою  постійних комісій, голови ради, а також за вимогою більше ніж 1/3 від загальної кількості обраних депутатів.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Регламенту передаються на розгляд  сесії сільської ради на її пленарному засіданні.

Проект Регламенту готується виконавчим апаратом сільської ради.

 

                                                                Стаття 1.3.

Гласність і відкритість діяльності сільської  ради

1. Засідання сільської ради  та постійних комісій є відкритими і гласними.

       2. Гласність роботи ради забезпечується: 

-доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

-забезпеченням доступу до публічної інформації відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про інформацію"

-оприлюдненням у засобах масової інформації  рішень сільської ради нормативного характеру (регуляторних актів)

3. На засіданнях сільської ради,   постійних комісій можуть бути присутні за офіційним запрошенням депутати інших рад, посадові особи та представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також представники підприємств, установ та організацій району.

Головуючий на сесії ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Цим особам з дозволу головуючого може бути надане право виступити на засіданні ради.

Присутність інших осіб на сесіях сільської ради дозволяється лише за рішенням ради в кожному конкретному випадку.

4. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, не повинні порушувати порядок, мають стримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі недотримання цих вимог вони за пропозицією головуючого на засіданні можуть бути виведені із приміщення засідання.

5. За рішенням ради можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

Пропозиції щодо проведення закритого пленарного засідання можуть надавати сільський голова,   постійні комісії та депутати. В разі надходження такої пропозиції сільський голова зобов’язаний поставити її на голосування.

Така пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів, присутніх на сесії.

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання. Присутність на закритому пленарному засіданні будь-яких осіб, крім депутатів, вирішується сільською радою.

Пропозиції про необхідність присутності на закритому пленарному засіданні осіб, крім депутатів, мають право надавати сільський голова,   постійні комісії, депутати, а також самі особи, які не є депутатами, шляхом подання відповідного письмового звернення.

6. Гласність роботи  ради забезпечується шляхом відкритого голосування.

За рішенням ради  можуть друкуватись тексти окремих рішень.

7. Виконавчий апарат ради сприяє представникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, попередньо повідомляє їх про час проведення засідань.

8. Кіно-, відео зйомка, аудіо запис пленарних засідань може здійснюватись лише за рішенням сільської ради, прийнятим більшістю від загального складу ради. 

 

РОЗДІЛ 2. 

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

Стаття 2.1.

Перша сесія сільської ради нового скликання

1. Першу сесію сільської ради скликає, відкриває і веде голова  сільської  виборчої комісії. Голова сільської виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів та сільського голови, і передає ведення сесії новообраному сільському голові.  Це питання не включається до порядку денного першої сесії, інформація голови сільської виборчої комісії береться депутатами до відома без голосування та заноситься до протоколу сесії. 

2. Сільський голова має право внести пропозиції про включення до порядку денного першої сесії сільської ради будь-яких питань, зокрема: про утворення постійних комісій сільської ради, про обрання постійних комісій в складі голови та членів комісії, про утворення президії сільської ради, про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату сільської ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату, про умови оплати праці сільського голови та інші питання.

 

Стаття 2.2.

Скликання і підготовка сесії

1. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань сільської ради, а також засідань постійних комісій сільської ради

2. Сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради.

3. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до її проведення, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.  Крім того, виконавчий апарат забезпечує письмове запрошення депутатам та повідомлення в телефонному режимі кожного депутата про скликання сесії не пізніш, як напередодні її відкриття.

4. Виконавчий апарат ради при реєстрації депутатів забезпечує вручення проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для її проведення, депутатам, які не були присутні на засіданнях постійних комісій, під час яких обговорювались питання, що пропонується винести на розгляд   ради.

Депутатам, які були присутні на засіданнях постійних комісій, всі необхідні матеріали надаються перед засіданням постійних комісій.

4. В разі, якщо засідання постійних комісій згідно з прийнятим сільською радою рішенням не проводились, необхідні матеріали надаються депутатам при їхній реєстрації, при цьому перед обговоренням питань депутатам надається час для ознайомлення з матеріалами.

5. Сесія сільської ради проводиться гласно, для чого за дорученням сільського голови виконавчий апарат сільської ради складає список запрошених, або бажаючих прийняти участь у роботі сесії

6. Участь в роботі сесії осіб, які не внесені до списку запрошених, дозволяється лише за рішенням ради в кожному конкретному випадку. В цьому разі сільський голова до відкриття сесії ставить на голосування питання про присутність на сесії осіб, не внесених до списку запрошених. Таке рішення приймається щодо кожної особи окремо без обговорення.

 

Стаття 2.3.

Скликання і підготовка позачергових сесій

1. Позачергові сесії (не передбачені планом роботи ради) скликаються сільським головою, за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради, постійної комісії.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням часу скликання, питань, які передбачається внести на її розгляд, і з наданням проектів рішень та документів, розгляд яких пропонується. В разі невиконання цих вимог сільський голова має право не скликати позачергову сесію.

3. Інформація про позачергову сесію повідомляється не пізніше як за день до її відкриття шляхом оголошення.

4. Виконавчий апарат ради при реєстрації депутатів забезпечує вручення проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для її проведення, депутатам, які не були присутні на засіданнях постійних комісій, під час яких обговорювались питання, що пропонується винести на розгляд сільської  ради.

Депутатам, які були присутні на засіданнях постійних комісій, всі необхідні матеріали надаються перед засіданням постійних комісій.

5. В разі, якщо засідання постійних комісій згідно з прийнятим сільською радою рішенням не проводились, необхідні матеріали надаються депутатам при їхній реєстрації, при цьому перед обговоренням питань депутатам надається час для ознайомлення з матеріалами.

 

Стаття 2.4.

Повноважність  сесії

1. Сесія сільської ради є повноважною, якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської ради.

2. Перед кожним засіданням сільської ради проводиться поіменна реєстрація депутатів. 

Реєстрація починається за 30 хвилин до оголошеного початку сесії. Сільський голова перед початком сесії повідомляє про кількість депутатів, які присутні на засіданні, і про кількість відсутніх, в тому числі про відсутніх з поважних причин.

3. Перед проведенням голосування з проектів рішень сільський голова на вимогу, заявлену депутатською групою або фракцією та підтриманою більшістю депутатів, присутніх на засіданні, може проводити перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні достатньої кількості депутатів, голова відкладає або закриває засідання. Вимога депутатської групи або фракції про проведення перевірки кількості депутатів, присутніх на засіданні, подається головуючому в письмовій формі за підписом керівника депутатської групи або особи, уповноваженої представляти депутатську групу. Ця вимога може бути також заявлена і в усній формі, в цьому разі вона підлягає занесенню до протоколу.

Перевірка кількості присутніх на сесії депутатів проводиться секретарем сесії шляхом поіменної переклички, результати якої заносяться до протоколу.

 

 

Стаття 2.5.

Ведення пленарних засідань ради

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває сільський голова, а у разі немотивованої відмови або неможливості ним скликати сесію – секретар ради, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Діловодство ради ведеться українською мовою.

3. Головуючий на засіданні має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

- ставити запитання доповідаючим, виступаючим або особам, яких торкається розгляд питання на сесії;

- у випадках, передбачених Регламентом, позбавляти виступаючого слова;

- виступити поза чергою з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.

Під час засідання сільської ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих і їхніх виступів, крім випадків, передбачених Регламентом.

4. Тривалість роботи сесії і перерви в її роботі визначаються Регламентом роботи сесії, який затверджується сільською радою після затвердження порядку денного, але до початку розгляду питань порядку денного, виходячи з затвердженого порядку денного, кількості включених до нього питань і часу, необхідного для всебічного обговорення і вирішення поставлених питань.

 

Стаття 2.6.

Підготовка питань на розгляд сесії. Порядок денний сесії

1. Проект порядку денного сесії готується сільським головою за пропозиціями депутатів, депутатських груп та фракцій, постійних комісій. Питання на розгляд сільської  ради можуть також вноситися її головою.

2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться у письмовій формі не пізніше як за 15 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиція подається із супровідною запискою та проектом рішення. 

Пропозиції щодо порядку денного позачергової сесії вносять у письмовій формі не пізніш як за 5 днів до її відкриття разом із супровідною запискою та проектом рішення.

3. З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, не пізніше, як за 20 (двадцять) робочих днів до відкриття сесії голова сільської ради узагальнює і затверджує проект порядку денного пленарного засідання та забезпечує оприлюднення проектів рішень на дошці оголошень у приміщенні сільської ради. Зміни та доповнення до порядку денного пленарного засідання сесії сільської ради можуть вноситись, якщо за них проголосувала більшість депутатського складу.

4. Пропозиції щодо проекту порядку денного розглядаються на засіданні постійних комісій Після узгодження  проекту порядку денного сільський голова видає розпорядження про включення питань до порядку денного сесії.

5. Після реєстрації пропозиції разом з іншими матеріалами передаються у постійні комісії  сільської ради відповідно до їх функціональної спрямованості. При цьому встановлюється строк для розгляду їх у комісії і підготовки нею висновків щодо запропонованого питання та проекту рішення.

6. Постійна комісія розглядає пропозицію та проект рішення на засіданні. Висновки комісії повинні обов’язково мати обґрунтування щодо законності та доцільності винесення питання на розгляд сесії або порядку подальшої роботи над ним. Комісія має право підготувати свій проект рішення із запропонованого питання, у якому може викласти альтернативні варіанти спірних положень. В цьому випадку на розгляд сесії виноситься проект рішення, підготовлений постійною комісією.

У випадку невідповідності запропонованого проекту вимогам чинного законодавства або у разі винесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу він повертається автору із зазначенням мотивів повернення.

7. Проекти, які передбачають нові видатки з сільського бюджету, подаються, крім профільної комісії, також на розгляд комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

7. До обговорення проектів рішень, які стосуються питань, віднесених до відання виконавчого комітету сільської  ради, залучаються зауваження і пропозиції яких враховуються при підготовці питання на розгляд сесії.

8. Термінові питання можуть вноситись у порядок денний у ході сесії за рішенням сільської  ради. Питання про включення до порядку денного питань в ході сесії виноситься на голосування головуючим. Такі питання включаються до основного блоку питань порядку денного сесії. У зв’язку з тим, що такі питання не розглядались на засіданнях постійних комісій, головуючий зобов’язаний поставити на голосування можливі варіанти розгляду питань, необхідність розгляду яких виникла до відкриття або в ході сесії.

Можливі варіанти розгляду таких питань передбачають:

1. Розійтися по комісіям і провести засідання комісій, - при згоді  потім - повернутись в зал і провести сесію

2. Провести спільне засідання усіх комісій в цьому залі і при згоді потім - відкрити сесію

3. Провести сесію без попереднього засідання комісій, а якщо виникнуть питання, які необхідно буде розглянути на комісіях з обговоренням  -  зробити перерву,  розійтися по комісіям, а потім при згоді повернутися в цей зал і продовжити сесію (тобто - якщо буде в цьому необхідність).

Кожна з цих пропозицій виноситься  головуючим на голосування окремо.

 9. У порядок денний кожної сесії включається розділ „Різне”, який передбачає собою питання, які можуть надійти в ході роботи сесії, зокрема про виступи, заяви і запитання депутатів, визнання звернень депутатів депутатськими запитами, заслуховування повідомлень про діяльність депутатських груп; відповіді посадових осіб на запити і запитання депутатів, інформації депутатів та посадових осіб та інші. З цих питань приймаються відповідні рішення (якщо це стосується депутатських запитів) або інформації беруться до відома без голосування (якщо це стосується інших питань).

Дебати з цих питань не відкриваються.

10. Рішення щодо затвердження порядку денного сесії та внесення до нього змін та доповнень приймається більшістю депутатів від загального складу ради без обговорення.

 

Стаття 2.7.

Порядок розгляду питань на сесії

1. Час, який надається для доповіді з питання порядку денного сесії, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді - 20 хвилин і заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається  час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також для внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок, надається до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів - до 3 хвилин. Регламент роботи та тривалість кожної сесії визначається до початку розгляду питань порядку денного.

2. Для надання слова на більш тривалий час, ніж встановлено п.1 цієї статті, рада приймає процедурне рішення без дебатів. У разі необхідності головуючий на засіданні ради за проханням окремого виступаючого за згодою більшості присутніх депутатів може продовжити час для виступу.

3. Запис для виступів у дебатах проводиться під час розгляду питання через секретаря сесії письмово. Депутати виступають в порядку черговості подання заяви.

Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у випадку усного звернення депутата.

На засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для виступаючих на підставі їхніх заяв.

У разі відсутності депутата на момент надання йому слова вважається, що він відмовився від виступу.

4. З одного питання депутат може виступити не більше 2 разів.

Слово для довідки, відповіді на запитання або дачі пояснень може бути надано, а щодо порядку ведення засідання ради і з мотивів голосування повинно бути надано головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи виступаючого.

5. Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова. Пропозиції щодо цього можуть надавати головуючий на сесії або депутати.

Якщо з витоком часу, відведеного для дебатів, більше 1/3 депутатів від загального складу ради наполягає на наданні слова депутатам, головуючий зобов’язаний надати слово не більше як трьом депутатам.

Рішення про дострокове припинення дебатів приймається більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не змогли їх проголосити у зв’язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до протоколу сесії, якщо були подані секретареві сесії відразу після закінчення засідання.

6. Запитання до доповідача або співдоповідача депутати ставлять у письмовій або усній формі, відповіді на них даються одразу після доповіді або співдоповіді; спочатку на письмові запитання, а потім - на усні. Депутат має право при розгляді кожного питання ставити в усній та письмовій формі не більше двох запитань.

7. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище та назву місцевої організації партії (Блоку), від якого його обрано (якщо депутат не входить до складу фракції),  або назву фракції, до складу якої входить депутат.

Виступаючий на сесії не повинен вживати у своїй промові грубих і некоректних висловів або закликати до незаконних дій. У разі таких висловів і закликів головуючий повинен зробити попередження про їхню неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова.  У цьому випадку питання про поведінку депутата за рішенням ради може бути передано до комісій . Цим особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення питання, або у випадку, якщо він відхиляється від теми, головуючий на засіданні може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити або дотримуватись обговорюваного питання.

 

Стаття 2.8.

Прийняття рішень

1. Рішення сільської  ради (крім процедурного або зазначеного у законі та Регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

2. Процедурні рішення передбачають собою: рішення про проведення відкритого поіменного або таємного голосування, рішення про участь в роботі сесії осіб, не внесених до списку запрошених, рішення про надання слова таким особам, рішення про застосування заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданні ради, а також рішення про перенесення дати чи часу засідання. Ці рішення приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, незалежно від їхньої кількості. Ці рішення не обговорюються, результати голосування з цих питань заносяться до протоколу.

3. Рішення сільської ради приймаються відкритим нефіксованим, відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням та таємним голосуванням.

4. Відкрите нефіксоване голосування передбачає собою підняття депутатами руки „за”, „проти” чи „утримались” щодо прийняття відповідного рішення. При цьому підраховуються лише голоси „проти” та „утримались”; щодо інших депутатів – вважається що вони проголосували „за”.

5. Поіменне голосування проводиться за пропозицією головуючого або 1/3 від кількості обраних депутатів, його результати додаються до протоколу сесії. Рішення щодо проведення поіменного голосування приймається більшістю депутатів, присутніх на засіданні. Поіменне голосування передбачає собою таку процедуру: секретар сесії називає прізвище кожного зареєстрованого на сесії депутата, депутат в свою чергу зобов’язаний назвати:  він „за”, „проти” чи „утримався” щодо прийняття рішення. Результати поіменного голосування оформляються на окремому аркуші, підписуються секретарем сесії та додаються до протоколу сесії.

6. Таємне голосування обов’язково проводиться з питань  прийняття рішення про недовіру сільському голові. За рішенням ради таємне голосування може проводитись і в інших випадках. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів, в цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією, обраною радою.

 

Стаття 2.9.

Дисципліна та етика пленарних засідань

1. На засіданні ради виступаючий не повинен вживати образливі  та не коректні висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні, головуючий позбавляє його слова. Такий виступ не заноситься до протоколу.

3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні невірно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутись до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

6. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

7. За порушення принципів етичної поведінки присутні несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

 

Стаття 2.10.

Протокол сесії

1. Засідання сесії сільської ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретар сесії ради. Виконавчий апарат сільської ради надає допомогу секретарю сесії в оформленні протоколу сесії. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, час і місце проведення засідань сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; питання порядку денного, винесені на розгляд сесії; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі винесені на голосування питання і пропозиції; повні результати голосування і прийняті рішення; дані реєстрації депутатів та список усіх присутніх на сесії осіб.

РОЗДІЛ 3. 

ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ, ДЕПУТАТИ

Стаття 3.1.

Сільський голова

1. Повноваження сільського голови починається з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноваження. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Сільський голова працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

3. У своїй діяльності сільський голова є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

4. Сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів; 

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;  

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;  

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради; 

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;  

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;  

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;  

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;  

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економчного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;  

10) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;  

11) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету; 

12) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;  

13) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;  

14) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;  

15) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;  

16) веде особистий прийом громадян;  

17) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;  

18) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;  

19) видає розпорядження у межах своїх повноважень.  

3.4. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.  

3.5. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.  

 

 

 

Стаття 3.2.

Секретар  ради

4.1. Секретар сільської ради обирається пропозицією сільського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. 

4.2. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від нього прибуток, якщо інше не передбачено законом. 

4.3. Секретар сільської ради:

1) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;  

2) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"; 

3) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;  

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням; 

 5) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;  

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;  

7) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;  

8) забезпечує збepiгaння у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;  

9) вирішує за дорученням сільського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів. 

4.4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради. 

4.5. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 

Стаття 3.3.

Депутати 

 

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. 

2. Депутат представляє інтереси сільської громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, викопує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. 

     Депутат здійснює свою діяльність в межах повноважень, встановлених законами та нормативно-правовими актами України

3. Депутат зобов’язаний:

- захищати права, свободи і законні інтереси  людини і громадянина, з відповідальністю здійснювати свою депутатську діяльність;

- з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів  громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не допускати проявів бюрократизму та байдужості, нестриманості у висловлюваннях або в інший спосіб, що дискредитує і ганьбить репутацію депутата, виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням депутатських обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

- кожен депутат має сумлінно виконувати свої обов’язки у виборчому окрузі, у раді та її органах, проявляти ініціативу й творчі здібності, удосконалювати організацію своєї роботи в інтересах територіальної громади;

- утримуватись від некоректних публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності органів державної  влади та місцевого самоврядування, їх керівників, посадових осіб;

- уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету ради;

- зміцнювати авторитет ради та її виконавчого апарату й свою власну репутацію;

- шанобливо ставитися до громадян, працівників органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади;

- суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених ЗУ "Про статус депутатів місцевих рад", "Про засади запобігання та протидії корупції".

4. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні ради та її органів, до яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях ради і її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в зазначених випадках депутат повинен письмово або усно, із зазначенням причин, завчасно повідомити про це сільського голову, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – також голову цієї комісії у тому ж порядку.

У разі невиконання депутатом цієї вимоги він, за рішенням комісії дає  письмові пояснення з цього приводу.

5. У випадках пропуску депутатом сільської ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень сільської ради та її органів, - за поданням сільського голови  рада розглядає це питання на сесії і, при необхідності, звертається до  територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкликання цього депутата.

6. Депутат не може не брати участі у голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.

7. Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики,  до нього радою можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана, сувора догана.

8. Інші питання діяльності депутатів визначаються Законами України „Про статус депутатів місцевих ради”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами.

 

Стаття 3.4.

Порядок дострокового припинення повноважень депутата

1. Повноваження депутата сільської ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення сільської ради у разі:

 1) його відкликання виборцями у порядку, встановленому Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

6) його смерті.

2. Повноваження депутата сільської ради можуть припинитися достроково також за рішенням сільської ради у зв’язку:

1) з набранням обвинувальної сили вироком суду, за яким його засуджено за покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата сільської ради про складення ним депутатських повноважень.

3. В разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень депутата сільський голова доводить про це рішення до відома населення та  територіальної виборчої комісії.

4. Депутат сільської ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.

5. Депутат сільської ради не може мати іншого представницького мандата.

Стаття 3.5.

Депутатські групи 

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутат має право входити до складу лише однієї депутатської групи.

2. Депутатська група реєструється сільською радою. Для реєстрації депутатської групи сільському голові подається письмове подання особи, яка очолює депутатську групу, до подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

3. В разі внесення змін до складу депутатської групи сільському голові подається письмове повідомлення, підписане особою, яка очолює групу, із зазначенням змін, які відбулись в складі депутатської групи. Про такі зміни сільський голова доводить до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні ради.

4 Представник депутатської групи має право на гарантований виступ на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії.

5. Діяльність депутатської групи припиняється:

5.1. у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж три депутата;

5.2. у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

5.3. після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

6. У разі припинення діяльності депутатської групи на підставах, передбачених підпунктами 5.1. та 5.2. пункту 5 цієї статті, сільський голова видає відповідне розпорядження, яке доводиться до відома ради на найближчому пленарному засіданні.

7. Сільська рада має право заслухати на сесії повідомлення про діяльність депутатської групи. Пропозицію щодо заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи має право вносити сільський голова, постійні комісії та не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради. Постійні комісії та депутати (не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради) надають свої пропозиції щодо заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи сільському голові. Про намір заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи сільський голова усно або письмово повідомляє особу, яка очолює депутатську групу, або представника депутатської групи, зазначеного в повідомленні про сформування депутатської групи, не пізніш як за два дні до сесії, на якій планується заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи.

Питання про внесення до розділу „Різне” порядку денного питання про заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи виноситься на голосування сільським головою та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Повідомлення про діяльність депутатської групи береться депутатами до відома без голосування.

8. Матеріали засідань та інші матеріали депутатських груп зберігаються виконавчим апаратом сільської  ради.

Особи, які уповноважені представляти групу, зобов’язані своєчасно надавати протоколи, матеріали засідань та інші документи виконавчому апарату.

9. Сільський голова надає допомогу депутатським групам у здійсненні ними своїх функцій у сільській раді.

Стаття 3.6.

Депутатські фракції

1. Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська фракція складається не менш як з трьох  депутатів. Депутати, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу, яка очолює депутатську фракцію.

Депутат має право входити до складу лише однієї фракції.

  2. Для реєстрації депутатської фракції сільським головою подається письмове подання особи, яка очолює депутатську фракцію; до подання додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про формування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції та депутатів, які уповноважені представляти фракцію.

Про реєстрацію депутатської фракції сільський голова видає відповідне розпорядження, про яке доводить до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні.

3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

4. В разі внесення змін до складу депутатської фракції сільському голові подається письмове повідомлення, підписане особою, яка очолює фракцію, із зазначенням змін, які відбулись в складі депутатської фракції. Про такі зміни сільський голова доводить до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні.

5. Представник депутатської фракції має право на гарантований виступ на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії.

6. Матеріали засідань та інші матеріали депутатських фракцій зберігаються виконавчим апаратом сільської ради.

Особи, які уповноважені представляти фракцію, зобов’язані своєчасно надавати протоколи, матеріали засідань та інші документи фракції виконавчому апарату

7. При скороченні складу депутатської фракції нижче встановленої кількості (п.1) вона оголошується головою ради розпущеною.

8. Сільський голова надає допомогу депутатським фракціям у здійсненні ними своїх функцій у сільській раді.

 

РОЗДІЛ 4.

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 4.1.

4.1. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.  

4.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.   

4.3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови.   

4.4. До складу виконавчого комітету сільської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.  

4.5. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар сільської ради.  

4.6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів сільського бюджету.  

4.7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

4.8. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.  

4.9. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені законодавством до відання виконавчих органів ради.  

4.10. Виконавчий комітет ради попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради. 

4.11. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - секретарем в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

РОЗДІЛ 5.

КОМІСІЇ  РАДИ

Стаття 5.1.

Постійні комісії ради

1. Завдання і компетенція постійних комісій визначається Положенням про постійні комісії, яке затверджується сільською радою, та цим Регламентом, а також рішенням сільської ради.

2. Постійні комісії сільської ради формуються з числа обраних депутатів ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається сільською радою за пропозицією сільського голови. Сільський голова також вносить пропозиції щодо кількісного та персонального складу постійних комісій.

3. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їхній кількісний склад, переобрано персональний склад. Пропозиції щодо розгляду цих питань на сесії вносить сільський голова.

4. Постійні комісії ради утворюються для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії можуть розглядати будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування.

Постійні комісії за дорученням ради, сільського голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

За дорученням сільського голови постійні комісії розглядають також звернення, що надходять до сільської ради або до сільського голови; готують висновки та рекомендації з питань, порушених у зверненнях.

5. Постійні комісії за дорученням ради, сільського голови , заступника або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питання, віднесені до відання ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій  необхідні матеріали і документи.

7. Голови постійних комісій обираються сільською радою за пропозицією сільського голови.

Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою за його заявою, за ініціативою сільського голови, за рішенням відповідної постійної комісії, прийнятим на її засіданні (при головуванні іншого члена цієї комісії, без врахування голосу самого голови постійної комісії), за вимогою не менше третини депутатів від загального складу сільської ради.

8. Персональний склад членів постійних комісій сільської ради обирається за списком без дебатів за пропозицією сільського голови.

Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

9. До складу постійних комісій не може бути обраний сільський голова і секретар ради.

10. Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів сільська рада приймає відповідні рішення.

11. Інші питання діяльності постійних комісій регулюються Положенням про постійні комісії сільської ради, яке затверджується не пізніш як на другій сесії.

 

Стаття 5.2.

Порядок організації роботи постійної комісії ради

1. На першому засіданні постійної комісії обирається заступник голови та секретар комісії.

2. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

3. Засідання комісії, як правило, проводяться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання. Пропозиції щодо проведення закритих засідань можуть надавати члени комісії. На закритих засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми голова ради, його заступник та особи, присутність яких, за рішенням голови комісії або комісії, буде визнана можливою або обов’язковою.

4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Засідання комісії протоколюються. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь строк діяльності ради відповідного скликання. Діловодство комісії забезпечує секретар комісії. Матеріали засідань постійних комісій зберігаються в приміщенні виконавчого апарату протягом терміну повноважень ради, після чого можуть передаватись на зберігання до архіву.

5. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні комісії.

6. За розпорядженням (усним чи письмовим) сільського голови постійним комісіям для проведення засідань надається приміщення, необхідна оргтехніка, канцелярське приладдя, створюються інші необхідні умови для її діяльності.

При користуванні наданим приміщенням, іншим майном, голова і члени постійної комісії додержуються встановленого внутрішнього режиму, дбайливо ставляться до наданих матеріальних цінностей.

 

Стаття 5.3.

Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові комісії подають на розгляд ради свої звіти і пропозиції.     

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. На закритому засіданні тимчасової контрольної комісії мають право бути присутнім сільський голова. Комісія може запрошувати на свої засідання осіб, яких стосуються питання, що розглядаються. Ці особи можуть бути присутні лише при розгляді конкретного питання, що них стосується.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. 

Рада нового скликання може визнати повноваження тимчасової контрольної комісії, утвореної радою попереднього скликання, якщо до складу ради нового скликання увійшли депутати, що входили до складу тимчасової контрольної комісії. Рада нового скликання також може визнати повноваження тимчасової контрольної комісії та запропонувати до її складу депутатів ради нового скликання.

 

Стаття 5.4.

Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається радою для проведення таємного голосування у випадках, передбачених статтею 79 Закону України „Про місцеве самоврядування”, та в інших випадках – за рішенням ради.

2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу лічильної комісії можуть надавати депутати. Рішення про створення лічильної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводиться закрито. У складі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 5.5.

 Робочі  групи сільської ради

 1. З метою вивчення окремих питань та розробки і підготовки проектів рішень сільської ради можуть створюватися робочі групи у складі депутатів сільської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Стаття 5.6.

Редакційна робота

Виконавчий апарат сільської ради узагальнює пропозиції, поправки, зауваження до проектів рішень, які внесені на розгляд сільської ради, доопрацювує проекти рішень.

 

РОЗДІЛ 6. 

ЗДІЙСНЕННЯ  РАДОЮ  ТА  ЇЇ  ОРГАНАМИ 

КОНТРОЛЬНИХ  ФУНКЦІЙ  І  ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 6.1.

Контроль за виконанням рішень сільської  ради

1. Сільська рада безпосередньо або через створені нею постійні та контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2. Контроль за виконанням рішень сільської ради організовує її голова. Питання про хід виконання рішень розглядається постійними комісіями або сільською радою.

3. У рішенні сільської ради, як правило, зазначається питання про покладення контролю за його виконанням на відповідну комісію ради. Тексти цих рішень передаються до відповідних комісій.

4. Постійна комісія періодично на своєму засіданні розглядає питання про виконання рішень, надає інформацію про це сільському голові

5. В разі необхідності (відповідно до планів роботи ради або за рішенням комісії) інформація про хід виконання рішень сільської ради розглядається на сесії сільської ради, про що приймається відповідне рішення.

6. У разі повного виконання рішення за пропозицією постійної комісії на розгляд сільської ради виноситься питання про виконання рішення та про зняття його з контролю.

Стаття 6.2.

Розгляд депутатських запитів

1. Депутати сільської  ради мають право звертатись з депутатськими запитами до посадових осіб ради та її органів, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, з питань, стосовно делегованих повноважень.

2. Питання про визнання відповідної вимоги депутата депутатським запитом розглядається сільською радою, про що приймається відповідне рішення більшістю депутатів від загального складу ради. При прийнятті рішення встановлюється строк для його розгляду за пропозицією депутата, який подав звернення, або сільського голови.

3. Депутатський запит може бути внесений депутатом сільської ради або групою депутатів попередньо або безпосередньо на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного сесії у розділі „Різне”. Депутатський запит не розглядається і не обговорюється на засіданнях постійних комісій.

4. У разі необхідності депутатський запит обговорюється на сесії. Необхідність обговорення депутатського запиту на сесії визначається шляхом голосування. Пропозиції про необхідність обговорення депутатського запиту на сесії  можуть надавати сільський голова або депутати.

5. Копія рішення сільської ради про депутатський запит разом із запитом надсилається відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, сільському голові, який одночасно повідомляє їх про обов’язкове надання на запит відповіді у встановлений радою строк.

6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну відповідь на нього сільській раді та депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані про це повідомити сільську раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту. Окреме рішення щодо продовження терміну розгляду депутатського запиту сільською радою не приймається. Контроль за своєчасним розглядом депутатських запитів здійснює сільський голова, який в разі необхідності нагадує відповідному органу або посадовій особі про необхідність розгляду депутатського запиту у встановлений радою термін.

7. При одержанні відповіді на депутатський запит сільський голова на найближчому пленарному засіданні у розділі „Різне” оголошує відповідь на депутатський запит без прийняття відповідного рішення. 

У разі необхідності відповідь на депутатський запит розглядається та обговорюється на сесії, про що приймається відповідне рішення. Необхідність розгляду та обговорення відповіді на запит на сесії вирішується шляхом голосування. Пропозиції щодо необхідності розгляду та обговорення відповіді на депутатський запит на сесії можуть вносити сільський голова або депутат, який вніс запит. При обговоренні відповіді на депутатський запит на сесію може запрошуватись посадова особа, до якої було зроблено запит.

 

РОЗДІЛ 7. 

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 7.1.

Виконавчий апарат  сільської ради

1. Виконавчий апарат сільської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією та законами України.

2. Виконавчий апарат сільської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню сільською радою взаємодії і зв’язків з територіальною громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3. Виконавчий апарат ради утворюється сільською радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються сільською радою за пропозицією голови.

4. Виконавчий апарат сільської ради за посадою очолює сільський голова.

 

 

 

Секретар сільської радиЛ. І. Борисова